Bij Sense to Connect hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

Contactgegevens:

Website:         www.sensetoconnect.nl

Adres:             De Overmaat 30

Postcode:        6831 AH

Plaats:             Arnhem

Email:             welkom@sensetoconnect.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

– de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren,

– te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld aan de belastingdienst en andere overheidsinstellingen.

 

Onze website, www.sensetoconnect.nl

Om onze website optimaal te laten functioneren, gebruiken we diensten van Google Analytics, maar ook hierbij denken we aan uw privacy. De technische, functionele en analytische cookies van Google brengen uw privacy niet in gevaar. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Alle IP-adressen die als cookie door Google worden opgeslagen, worden geanonimiseerd en daarna anoniem opgeslagen. Via de instellingen van de browser kunnen cookies worden verwijderd. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Verder kun u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief het IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij alleen voor de duur van de overeenkomst met u. Als de overeenkomst helemaal is afgerond, worden de persoonsgegevens verwijderd. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de financiële administratie bewaren wij langer om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen en garantie op onze diensten te kunnen verlenen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Sense to Connect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

  • De computers die worden gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens zijn voorzien van de laatste veiligheidsupdates van Microsoft of Apple,
  • De computers die worden gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens zijn voorzien van een adequate virusscanner,
  • De groep van medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt,
  • De medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan geheimhouding,
  • Sense to Connect hanteert een “clean desk” beleid,
  • Met derden die in opdracht van Sense to Connect persoonsgegevens verwerken zijn verwerkersovereenkomsten gesloten,
  • Persoonsgegevens worden niet opgeslagen op USB-sticks of andere eenvoudig te misplaatsen gegevensdragers,
  • Persoonsgegevens worden niet verstuurd via onbeveiligde kanalen zoals E-mail,
  • Persoonsgegevens worden van en naar de website verzonden via een beveiligde verbinding,
  • Ruimten waarin computers en servers zich bevinden die persoonsgegevens verwerken worden goed afgesloten.

 

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via service@sensetoconnect.nl Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u benoemde persoon of organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: service@sensetoconnect.nl. Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer. 

Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via service@sensetoconnect.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Mirjam den Boer, eigenaresse Sense to Connect